Tisztelt Szülők! Kedves végzős Diákok!Hogyan tovább?

     A pályaválasztás jelentős állomás minden diák életében, ezért fontos, hogy megalapozott döntés szülessen. Ehhez nélkülözhetetlen az alapos tájékozódás, a lehetőségek, a középiskolai kínálat és a felvételi eljárás rendjének pontos ismerete.

A jó döntéshez tehát az egyéni képességeket, az érdeklődést kell összhangba hozni a felkínált lehetőségekkel. Ennek a közös nevezőnek a megtalálása diák, pedagógus és szülő közös feladata.

     Ebben kívánunk segíteni ezzel az oldallal, a beiskolázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők ismertetésével.

Természetesen az aktuális részletekről és tennivalókról – az eddigieknek megfelelően – az osztályfőnököktől folyamatosan értesülhet minden érintett diák és szülő.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a középfokú oktatási intézmények honlapjait is, ahonnan szintén naprakész információkhoz lehet jutni az intézmények beiskolázási programjával kapcsolatosan.

Amennyiben felmerülő kérdésük lenne, keressenek bennünket: a tanuló osztályfőnökét, illetve az iskola vezetését.

     Eredményes és sikeres továbbtanulást kívánunk minden végzős deákos diákunknak!Tisztelettel:

Horváth Szilárd

igazgató
Felvételi a középfokú iskolákban a 2016/2017. tanévben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A középfokú

felvételi eljárás

résztvevői

A középfokú iskolák 9. évfolyamaira (beleértve a nyelvi előkészítő évfolyamokat is) jelentkező 8. évfolyamos általános iskolai tanulók

Azon nappali tagozatos középfokú iskolák, amelyek

 • gimnáziumi

 • szakgimnáziumi (korábban szakközépiskola)

 • szakközépiskolai (korábban szakiskola)

 • szakiskolai (a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára) vagy

 • készségfejlesztő iskolai (a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést)

tanulmányi területet hirdetnek meg.

Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése.

A felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg (20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet).

A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba.

A felvételi

kérelmekről

szóló döntés

A felvételi eljárás keretében a felvételi kérelmekről szóló döntés megszülethet:

 • Kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.

 • Középiskola esetében az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központilag kiadott, egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga alapján (központi írásbeli vizsga).

 • Középiskola esetében az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és szóbeli vizsga figyelembevételével.

A középfokú intézmény a központi írásbeli vizsgán kívül más írásbeli vizsgán való részvételt nem követelhet meg.

(A nemzetiségi nevelést-oktatást folytató középiskolák esetében és az Arany János Tehetséggondozó Programra vonatkozóan egyedi feltételek is szerepelnek a felvételi eljárás rendjében.)

Speciális feltételek

A következő vizsgálatok eredménye a felvételi eljárás során figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet:

 • Ha a középiskola művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek és képességek meglétét is vizsgálhatja.

 • Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.

 • A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassági feltételekhez kötheti.

 • Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény vallási és világnézet tekintetében elkötelezett intézmény, a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és azt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.

Szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján történhet.

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményeiben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásának.

Tanulmányi eredmények,

a felvételi eljárás elemeinek, eredményeinek figyelembevétele


Tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába felvételiző általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványban, félévi értesítőben (ellenőrző) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A 8. osztály félévi eredményei is figyelembe vehetőek. A tanulmányi eredményekbe nem számítható be egyéb eredmény pl.: tanulmányi verseny, sportverseny, nyelvvizsga stb.

A tanulmányi eredményekbe nem számítható be a magatartás és a szorgalom értékelése sem.

A fentiek alapján a középiskola - a szabályozási keretek között – maga dönti el, hogy mely tantárgyak osztályzatait veszi figyelembe, és azokból hogyan képez pontszámot. Ezt köteles a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hoznia.

A felvételi vizsga esetén a központi írásbeli vizsgán elérhető eredménynek az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie. A középiskola dönthet arról, hogy melyik tantárgyból (magyar nyelv és /vagy matematika) kéri az adott tanulmányi területen a központi írásbeli vizsga eredményét. Lehetséges, hogy az egyik tantárgyból elért eredményeket nagyobb súllyal számítja be a középiskola (ezt a felvételi tájékoztatókon nyilvánosságra kell hozni).

A szóbeli vizsga eredménye – ha a középiskola azt előírja – maximum az elérhető felvételi összpontszám 25%-át teheti ki.

Központi írásbeli

felvételi vizsgák

A központi írásbeli felvételi vizsgán mind magyarból, mind matematikából 45 perc áll a gyerekek rendelkezésére. Ezen idő alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tantárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.


A magyar nyelvi feladatokhoz segédeszköz nem használható, matematikából csak rajzeszközöket (vonalzó, körző, szögmérő) használhatnak. A feladatlapokat (a rajzok kivételével) kék vagy fekete tollal kell kitölteni.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány) vigyenek magukkal.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője a középfokú intézmény igazgatója által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintéshez a vizsgát követően nyolc napon belül kell időpontot biztosítani.

Az esetleges észrevételt a vizsgázó írásban teheti meg a megtekintést követő munkanap 16 óráig.HATÁRIDŐ

FELADATOK

2016.

okt. 20-ig

A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat, és a KIFIR rendszerben is elhelyezik azt.

A dokumentum tartalmazza a középfokú intézmény által meghirdetett tanulmányi területek leírását, annak kódját, a felvételi eljárás rendjét, a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának és a teljesítmények értékelésének módját, a speciális eljárási szabályokat (SNI, BTM).

Amennyiben szóbeli felvételi vizsgát is szervez az iskola, annak követelményeit és az eljárás időpontját, ha az adott iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást.

A középfokú intézmények által nyilvánosságra hozott felvételi tájékoztatókat tartalmazó, az Oktatási Hivatal által készített kiadvány az „OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre”, valamint megtekinthető a kínálat a www.oktatas.hu oldalon.

2016.

nov. 15-ig

Az Oktatási Hivatal (OH) közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

Ez azoknak az iskoláknak a jegyzéke, ahol majd a központi írásbeli felvételi vizsgát lehet írni.

2016.

dec. 9-ig

A tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgát szervező intézménybe.

A diáknak el kell döntenie, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgát melyik intézményben szeretné megírni (a vizsgát szervező és ennek megfelelően a jegyzékben szereplők közül).

A választás független attól, hogy a későbbiek során melyik középfokú intézménybe kíván a tanuló jelentkezni.

2017.

jan. 21.

10 óra

Központi írásbeli felvételi.

A központi írásbeli 10 órakor kezdődik. Először magyar nyelv, majd a szünet után a matematika tantárgy következik. Mindkét tantárgy feladatsorának megoldására 45 perc áll a tanuló rendelkezésére. A két tantárgyi felvételi közt 15 perc szünetet biztosítanak.

Fontos, hogy a vizsga kezdeti időpontját megelőzően időben érkezzen mindenki a helyszínre, és a szükséges dokumentumokat és eszközöket magával vigye: személyazonosításra alkalmas dokumentum, valamint íróeszközök és rajzeszközök (matematika).

2017.

jan. 26.

14 óra

Pótló írásbeli felvételi azok számára, akik január 21-én nem tudtak megjelenni.

Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni (pl.: orvos által igazolt betegség). Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Az időben történő megjelenés és a szükséges dokumentumok, valamint író- és rajzeszközök (matematika) itt is szükségesek.

2017.

febr. 9-ig

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik a tanulókat az írásbeli eredményéről.

A vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola tájékoztatja a vizsgázókat. A vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

Fontos, hogy ezt az Értékelő lapot a tanuló az átvételt követő tanítási napon átadja az osztályfőnökének, hiszen a Jelentkezési lapokhoz ennek másolatát kell majd csatolni.

2017.

febr. 15-ig

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

A középfokú felvételi eljárás során felvételi lapokat (Jelentkezési lapot(kat), Tanulói adatlapot) kell benyújtani.

A felvételi eljárás során annyi Jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középfokú iskolába kíván jelentkezni a tanuló. A Tanulói adatlapot – a Jelentkezési lapok számától függetlenül – két példányban kell kitölteni.

A felvételi lapok kitöltését az általános iskola a KIFIR elektronikus adatkitöltő rendszerben végzi el, majd a rendszerből kinyomtatott (a tanuló, a szülő, valamint az iskola által ellenőrzött és hitelesített) Jelentkezési lapokat küldi tovább a tanuló által megjelölt középfokú oktatási intézményeknek, a Tanulói adatlap egy példányát pedig a Felvételi Központnak.

A folyamat során fontos az adategyeztetés, a továbbtanulási szándék pontos közlése az osztályfőnök által kért írásos formában, illetve időpont egyeztetése a dokumentumok aláírására.

2017.

febr. 20. – márc. 9.

Szóbeli meghallgatások a felvételi eljárás keretében.

A szóbeli vizsga megszervezésére minden középiskola legalább három napot köteles megjelölni (az elmúlt évek gyakorlata, hogy a szóbeli felvételi vizsgákat szervező veszprémi és Veszprém környéki intézmények az ütközések elkerülése érdekében egymással egyeztetett, különböző időpontokat jelölnek meg).

A tanulók szóbeli vizsgájuk időpontját a középiskolák honlapján tekinthetik meg (oktatási azonosítójuk segítségével), vagy értesítést kapnak a középiskolától.

2017.

márc. 16-17.

A tanulói adatlap módosításának lehetősége.

Lehetőség van a továbbtanulási szándék megváltoztatására. Ennek keretében nem lehet tanulmányi területet törölni az eredeti adatlaphoz képest, és nem lehet új iskolát sem felvenni.

A módosítás két területet érinthet:

 • az eredeti Tanulói adatlapon már szereplő középiskolával egyeztetve lehet új tanulmányi területet megjelölni az adott intézményben

 • az eredetileg felvett sorrendet lehet módosítani

Célszerű a sorrendet már az eredeti adatlapon úgy meghatározni, hogy a leginkább vágyott iskola, illetve tanulmányi terület álljon a sorrend élén. Változtatni valóban csak indokolt esetben célszerű.

2017.

ápr. 19-ig

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak.

A Felvételi Központ az eredmények alapján a tanuló legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott.

Tehát a tanuló egy helyre vonatkozóan kaphat felvételét támogató határozatot, a többi helyről elutasító határozatot fog kapni.

A középiskolák előzetes felvételi rangsorai tehát csak tájékozató jellegűek, az adott tanulmányi területre vonatkozó összes jelentkezés alapján készülnek, azt nem veszik figyelembe (hiszen nincs róla információjuk), hogy hányadik helyen szerepel adott tanulmányi terület a tanulók által megjelölt területek között.

2017.

ápr. 26-ig

A középfokú felvételt hirdető középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Elutasítás esetén jogorvoslati kérelemmel az elutasító intézmény fenntartójához lehet fordulni.

2017.

jún. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által meghatározott időpontban.

A középiskola értesíti a tanulókat a beiratkozás időpontjáról, illetve a szükséges dokumentumokról.


2017 központi írásbeli 9. évfolyam Veszprém

Pályaválasztás 2017 - 2018

LINKAJÁNLÓ

Az alábbiakban néhány középiskola tájékoztatójának internetes elérhetőségét adjuk meg.

Javasoljuk, hogy folyamatosan tájékozódjanak a középiskolák honlapján a felvételivel kapcsolatos információkról!

http://www.lovassy.hu/online/felveteli/

http://vetesigimnazium.hu/index.php/felveeteli

http://www.dlsb.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=302

http://www.noszlopy.hu/wp/

http://www.ipariszakkozep.hu/index.php?q=node/415

http://vkozgaz.hu/oktatas.php?kepzesfelveteli

http://www.vejsz.sulinet.hu/doksi/felveteli/Palyavalasztasitajekoztato2017-2018_uj.pdf

http://www.tmvp.hu/index.php?akcio=felveteli

http://www.sef.hu/